Jegersida

Skytterlagene i Norge har en sentral oppgave når det gjelder opplæring av jegere til storviltjakt. Molde Skytterlag arrangerer hvert år den obligatoriske skyteprøven for storviltjegere. Dette betyr at vi har ansvar for å tilby jegerne et godt treningstilbud gjennom hele sesongen slik at alle blir godt forberedt til jakta om høsten.

Molde Skytterlag gjennomfører egne treninger for jegere på baneanlegget i Kordalen i sommerhalvåret fra våren og fram til jakta starter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jegerutvalgets leder Birger Tverdal, tlf. 915 79 697.

Jegertrening 2020

Jegertrening på skytebanen hver tirsdag og torsdag kl. 18-20 fra 12. mai (ikke helligdager).

Nytig informasjon om elektronisk godkjenning av storviltprøven

For nærmere beskjed om oppsatte treninger eller avvik, følg med på nyhetsinnlegg, kalenderen på forsida, evt vår facebookside.

Priser

Trening:
Kr 0,- for medlemmer
Kr 50,- for ikke-medlemmer

Attestering av 15 skudd:
Kr 0,- for medlemmer
Kr 150,- for ikke-medlemmer

Oppskyting jegerprøve (per våpen):
Kr 0,- for medlemmer
Kr 250,- for ikke-medlemmer

Medlemskontingent per år:
Kr 400,-


Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

(Info om skyteprøve hentet fra miljodirektoratets nettsted, datert September 2014.)

KAPITTEL 6. SKYTEPRØVE VED JAKT OG FELLING AV STORVILT

§ 18. OBLIGATORISK SKYTEPRØVE
Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler.

Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. For hver rifle med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur.

For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet.

Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.

Oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger og Fiskerforbunds ferdighetsmerke) og bestått skyteprøve for bjørnejegere, godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammene er godkjent av Miljødirektoratet.

For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten på vedkommende viltart startet.

§ 19. ARRANGØR AV SKYTEPRØVE
Skyteprøven skal gjennomføres på permanent, offentlig godkjent skytebane, unntatt er terminfestede feltstevner. Standplassen må være overbygd. Skytingen skal gjennomføres under ledelse av ansvarlig skyteleder.

Skyteprøven kan arrangeres og ledes av lokale lag og foreninger som er tilsluttet Det frivillige skyttervesen eller Norges jeger- og fiskerforbund. Andre som disponerer skytebane kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Skyteprøven skal være åpen for enhver.

Skyteprøven skal gjennomføres i henhold til instruks om skyteprøve for storviltjegere fastsatt av Miljødirektoratet.

§ 20. VITNEMÅL FOR BESTÅTT SKYTEPRØVE
Vitnemål for bestått skyteprøve attesteres av arrangøren på standardisert skjema. Arrangøren kan kreve at jegeren legitimerer seg.

§ 21. FRITAK FOR SKYTEPRØVE
Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge skyteprøve dersom de fyller kravet til å kunne jakte storvilt i sitt bopelsland. Dokumentasjon for dette må kunne fremvises, jf. § 4.